MENÜ

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapjára (https://acrylworld.eu/) és aldomainjein történő szolgáltatói és felhasználói jogviszonyokra terjed ki.

 

A weboldal szolgáltatásának célja, hogy az oldalra látogatók megismerjék a Társaságot, szolgáltatásait és betekintést nyerjenek a termékkínálati palettába, munkamódszereinkbe, ill. kapcsolatot tudjanak kezdeményezni cégünkkel.

 

Szolgáltató adatai:

 

  • Cégnév:Acryl World Kft.
  • Székhely címe: 2151 Fót, Petőfi S. u. 20.
  • E-mail: iroda@acrylworld.hu
  • Telefon: +36 70 436 5265, +36 27 538 920 és 921
  • Adószám: 23026115-2-13
  • Cégjegyzékszám:13-09-142065
  • Bankszámlaszám:11722003-20166951
  • Képviseli: Nagy Tímea Anna
  • E-mail:nagytimeaanna@acrylworld.hu

 

Adatvédelmi elérhetőség: ha adataival kapcsolatban a jogait szeretné érvényesíteni, írjon az iroda@acrylworld.hu email címen, és kezeljük kérését.

A tárhely-szolgáltató: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14, support@tarhely.eu

 

Alapvető rendelkezések:

 

2.1 A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2  A jelen Szabályzat a fent megnevezett ideig érvényes és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3  Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4  Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2.5 Felhasználó a weboldalon használatával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

2.6 Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

2.7 A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.8. A weboldalon nem lehet online vásárolni.

 

EGYÉB

 

3.1 Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

3.2 Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

3.3 Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

3.4 Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

3.5 Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni.