MENÜ

Acryl World Kft.

ADATKEZELÉS

ACRYL WORLD KFT.

Adatkezelési tájékoztató

https://acrylworld.eu/

Érvényes: 2018 május 20-tól visszavonásig.

 

ÖSSZEFOGLALÓ

 

Ez a tájékoztató az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete (angol rövidítéssel GDPR/General Data Protection Regulation) szabályainak megfelelően biztosítja, hogy a természetes személyek a Társaságunk az Acryl World Kft. (a továbbiakban: Társaság, Szolgáltató, adatkezelő) valamennyi szolgáltatásának igénybe vétele előtt megismerjék adatkezelési elveinket és szabályainkat.

 

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

 

 • Cégnév: Acryl World Kft.
 • Székhely címe: 2151 Fót, Petőfi S. u. 20.
 • E-mail: iroda@acrylworld.hu
 • Telefon: +36 70 436 5265, +36 27 538 920 és 921
 • Adószám: 23026115-2-13
 • Cégjegyzékszám: 13-09-142065
 • Bankszámlaszám: 11722003-20166951
 • Képviseli: Nagy Tímea Anna
 • E-mail: nagytimeaanna@acrylworld.hu
 •  Adatvédelmi elérhetőség: iroda@acrylworld.hu

 

A külsős adatfeldolgozókkal minden esetben írásbeli szolgáltatási szerződés kerül megkötésre, és az általuk feldolgozott adatokat a szerződés megszűnéséig tárolhatják.

 

 • Társaságunk IT szolgáltatója: Top-Immo Hungary Kft.
 • Könyvviteli szolgáltatója: Mini Control Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
 • Bérelszámolás: Balogh Sándorné
 • Számlázó partnere: A számlázás lebonyolításához nem veszünk igénybe adatfeldolgozót.
 • Banki Partnere:  OTP Bank Nyrt.
 • Tárhely szolgáltatója: EVOLUTIONET Kft.
 • Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés: Magyar Posta Zrt., DPD Magyarország
 • Utalványkártya szolgáltatója: CafeT-Rend Kft.

 

BEVEZETÉS

 

A weboldal szolgáltatásának célja, hogy az oldalra látogatók megismerjék a Társaságot, szolgáltatásait és betekintést nyerjenek a termékeinkbe, szolgáltatásainkba és kapcsolatot tudjanak kezdeményezni cégünkkel.

Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön –mint a weboldalra látogató, felhasználó – kijelenti, hogy a teljes adatkezelési tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.

Az Acryl World Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében. Oldalaink adatbiztonsága fontos számunkra: oldalaink SSL tanúsítvánnyal rendelkeznek.

Önnek, mint felhasználónak a regisztráció alkalmával a jelölőnégyzet bejelölésével, vagy egyéb írásos formában jeleznie szükséges, hogy elfogadja-e az adott célokhoz szükséges személyes adatai ilyen módon jogosan történő használatát, kezelését.

 

A TÁJÉKOZTATÓBAN SZEREPLŐ FOGALMAK:  https://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar.html

 

ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEINK: Az adatai védelme számunka kiemelten fontos. A személyes adatai kezelését jogszerűen és tisztességesen, átlátható módon kezeljük, gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, a szükséges adatmennyiségre korlátozzuk, biztonságosan, korlátozott tárolhatósággal tároljuk.

 

ADATKEZELÉS

 

 • Szerződő partnerek adatainak kezelése, nyilvántartása: A Társaság szerződés teljesítése jogcímén kezeli a vele szerződött természetes személyek adatait
 • Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai:  Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás
 • Látogatói adatkezelés (cooki-ek) a Társaság honlapján: Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően Társaságunk is használ cookie-at a weboldalán. Az oldalunkra látogatót az oldalba lépése előtt tájékoztatjuk a Cookie-k kezeléséről. A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhely-funkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.
 •  Szakmai anyagok, tájékoztatók és üzleti kapcsolattartás szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés a kapcsolati panel alapján: üzleti kapcsolattartás az üzenet jellegében szereplő szolgáltatásai tárgyában, beleértve a nem rendszeres árajánlat, üzleti ajánlatok küldését, nem beleértve a rendszeres hírleveleket. 
 • Megnevezés: fényképek és videofelvételek kezelése a honlapon: Fényképek és céges image- és szolgáltatást bemutató videók, illetve a megvásárolt Shutterstock jogdíjmentes vagy rendezett jogdíjstátuszú képek esetére
 • Panaszkezelés, kérdések, problémák, kapcsolattartás: Panaszkezelés, kérdések, problémák, kapcsolattartásAzonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.
 • Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

 • Előzetes tájékozódáshoz való jog: (Rendelet 13-14. cikk)
 • Az érintett hozzáférési joga: (Rendelet 15. cikk).
 • A helyesbítéshez való jog: (Rendelet 16. cikk).
 • A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): (Rendelet 17. cikk)
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog: (Rendelet 18. cikk)
 • A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, ill. az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség: (Rendelet 19. cikk)
 • Az adathordozhatósághoz való jog: (Rendelet 20. cikk)
 • A tiltakozáshoz való jog: (Rendelet 6. cikk (1) e) pontján, vagy f) pontja és a Rendelet 21. cikk)
 • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: (Rendelet 22. cikk)
 • Korlátozások: 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban: (Rendelet 23. cikk)
 • Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről: (Rendelet 34. cikk)
 • A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog: (hatósági jogorvoslathoz való jog): (Rendelet 77. cikk)
 • A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog: (Rendelet 78. cikk)
 • Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog: (Rendelet 79. cikk)

 

AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI: Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

 

Bírósági jogérvényesítés: Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről: Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

Kártérítés és sérelem díj: Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Adatvédelmi elérhetőség: ha adataival kapcsolatban a jogait szeretné érvényesíteni, írjon az iroda@acrylworld.hu email címen, és kezeljük kérését.

 

Jogorvoslati lehetőségek: Jogában áll kártérítési pert indítani az adatkezelő ellen, valamint joga van panaszt benyújtani a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a személyes adatai kezelése a vonatkozó jogszabályokba ütközik.

 

Az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Jogainak megsértése esetén Ön bírósághoz is fordulhat. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az adatkezelési tájékoztató teljes változata, valamint az Infotv. 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.

 

Adatkezelési tájékoztató módosítása: Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

ACRYL WORLD KFT.

Adatkezelési tájékoztató

https://acrylworld.eu/

Érvényes: 2018 május 20-tól visszavonásig.

 

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ

BEVEZETÉS

 

Ez a tájékoztató az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete (angol rövidítéssel GDPR/General Data Protection Regulation) szabályainak megfelelően biztosítja, hogy a természetes személyek a Társaságunk az Acryl World Kft. (a továbbiakban: Társaság, Szolgáltató, adatkezelő) valamennyi szolgáltatásának igénybe vétele előtt megismerjék adatkezelési elveinket és szabályainkat.

 

A weboldal szolgáltatásának célja hogy az oldalra látogatók megismerjék a Társaságot, szolgáltatásait és betekintést nyerjenek a termékkínálati palettába, munkamódszereinkbe, ill. kapcsolatot tudjanak kezdeményezni cégünkkel.

 

Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön –mint a weboldalra látogató, felhasználó – kijelenti, hogy a teljes adatkezelési tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.

 

A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Felhasználó a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Felhasználó önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. A Szolgáltatónak nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a Felhasználó, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. A Szolgáltató a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

 

Az Acryl World Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

Önnek, mint felhasználónak a regisztráció alkalmával a jelölőnégyzet bejelölésével, vagy egyéb írásos formában jeleznie szükséges, hogy elfogadja-e az adott célokhoz szükséges személyes adatai, illetve a hirdetési profilban megadott, személyes és esetlegesen a különleges védelmet élvező adatok ilyen módon jogosan történő használatát, kezelését. Hírlevelinkről bármikor leiratkozhat.

Oldalaink adatbiztonsága fontos számunkra: oldalaink SSL tanúsítvánnyal rendelkeznek.

ADATKEZELŐ

Az ACRYL WORLD KFT. ( továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

 

Az Adatvédelmi Tájékoztató szövegezése figyelembe vette az EN_Guidelines_on_Transparency közérthetőségre vonatkozó útmutatásait, így a teljeskörű tájékoztatás mellékleti kiegészítésekkel valósította meg.

 

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk a legfontosabb jogszabályokra: (részletesebben a tájékoztató végén)

 

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

 

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

 

 • Cégnév:Acryl World Kft.
 • Székhely címe: 2151 Fót, Petőfi S. u. 20.
 • E-mail: iroda@acrylworld.hu
 • Telefon: +36 70 436 5265, +36 27 538 920 és 921
 • Adószám: 23026115-2-13
 • Cégjegyzékszám:13-09-142065
 • Bankszámlaszám:11722003-20166951
 • Képviseli: Nagy Tímea Anna
 • E-mail:nagytimeaanna@acrylworld.hu

 

Adatvédelmi elérhetőség: ha adataival kapcsolatban a jogait szeretné érvényesíteni, írjon az iroda@acrylworld.hu email címen, és kezeljük kérését.

ADATFELDOLGOZÓK

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.) Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása.

A külsős adatfeldolgozókkal minden esetben írásbeli szolgáltatási szerződés kerül megkötésre, és az általuk feldolgozott adatokat a szerződés megszűnéséig tárolhatják.

Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk: 

 

Társaságunk IT szolgáltatója

 

Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

 

 • Adatfeldolgozó neve: Top-Immo Hungary Kft.
 • Székhely címe: 1145 Budapest, Szugló u. 64.
 • Adószám: 14870057-2-42
 • Cégjegyzékszám: 01-09-996841

 

Társaságunk könyvviteli és bérszámfejtői szolgáltatója

 

A Társaságunk az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a Társaságunkkal szerződés vagy kifizetői kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait is, a Társaságunkat terhelő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából. 

 

 • Könyvelési adatfeldolgozó neve: Mini Control Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
 • Székhely: 1131 Budapest, Rokolya utca 37. 1. em. 2.
 • Adószám: 25046810-1-41
 • Képviseletre jogosult: Tokai Bálintné
 • Bérelszámolás: Balogh Sándorné

 

 

A Társaságunk a számlázás lebonyolításához nem veszünk igénybe adatfeldolgozót.

 

 Banki Partner

 

A Társaságunk a számlafizetés lebonyolításához szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a Társaságunkkal szerződés vagy kifizetői kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait is, a Társaságunkat terhelő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából.

 

 • Adatfeldolgozó neve: OTP Bank Nyrt.
 • Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16.
 • Cégjegyzékszám: Cg.: 01-10-041585

 

Tárhely szolgáltatója

 

Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki a szerverszolgáltatásokat biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

 

 • Üzemeltető: EVOLUTIONET Kft.
 • Honlap: http://domain-tarhely.net
 • Cégjegyzékszám:02-09-075023
 • Adószám:14992511-2-02
 • Székhely:7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.

 

Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés

 

A postai és kézbesítési szerződések alapján nyújtott szolgáltatása során a szolgáltató részére átadott, illetve keletkezett személyes adatok tekintetében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet (továbbiakban: „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotörvény”) rendelkezései szerint nem, mint adatfeldolgozó, hanem mint adatkezelő van jelen.

 

 

Utalványkártya szolgáltató

 

Ezen adatfeldolgozó Társaságunk megbízásából – a vele fennálló szerződésünk tartamáig –az utalványkártyákkal kapcsolódó adatkezelést végzi.

TÁJÉKOZTATÓBAN KEZELT FOGALMAK

 

 1. „A személyes adatok kezelésének fogalma”: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 2. „személyes adat”:azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 3. „adatkezelés”:a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 4. „adatkezelő”:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 5. „adatfeldolgozó”:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 6. „címzett”:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 7. adatalany /érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt –közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
 8. „az érintett hozzájárulása”:az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 9. „adatvédelmi incidens”:a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 10. megfelelő tájékoztatás:az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
 11. További fogalmak:

ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ ELVEINK

Az adatai védelme számunka kiemelten fontos. A személyes adatai kezelését jogszerűen és tisztességesen, átlátható módon kezeljük, gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, a szükséges adatmennyiségre korlátozzuk, biztonságosan, korlátozott tárolhatósággal tároljuk.

 

„jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni

 

„célhoz kötöttség”: A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés

 

„adattakarékosság”: A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk

 

„pontosság”: A személyes adatok pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék

 

„korlátozott tárolhatóság”: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel

 

„integritás és bizalmas jelleg”: A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve

 

„elszámoltathatóság”: Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására

ADATBIZTONSÁG

A Társaság minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.

 

Oldalaink SSL biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek. Az SSL tanúsítványok arra szolgálnak, hogy létrejöhessen egy biztonságos, titkosított csatorna a kliens és a szerver között. Bizonyos információknak, mint a hitelkártya adatok, fiókbelépéshez szükséges adatok és egyéb kényes információk átvitelének titkosítás alatt kell történnie, hogy kizárjuk az adatok kiszivárgását. SSL tanúsítvánnyal adataink titkosításon esnek át, mielőtt azok Interneten keresztül átvitelre kerülnének. A titkosított adatot csak a célszerver képes lefordítani. Ez biztosítja, hogy a weboldalon megadott adatainkat nem tulajdoníthatják el. A tranzakciók PIN kódokkal és egyéb titkosításokkal zajlanak.

 

Az általunk gyűjtött adatokat az infrastruktúránk különböző helyszínein tároljuk, beleértve a rendszer naplófájljait, a hátsó adatbázisokat és az analitikai rendszereket.

 

Néhány szolgáltatásunk linkeket biztosíthat más webhelyekhez, pl. Facebook. Mivel nem ellenőrizzük ezen harmadik fél webhelyeinek információs irányelveit és gyakorlatát, kérjük ott is olvassa el az adatvédelmi irányelveket, hogy megtudja, hogyan gyűjtik és használják a személyes adatokat.

 

Az interneten, e-mailen vagy szöveges üzeneten keresztüli adatátvitel nem teljesen biztonságos. Bár minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy megvédjük személyes adatait, nem garantálhatjuk a Szolgáltatásokon keresztül továbbított vagy az e-mailen keresztül továbbított adatok biztonságát; minden adatátvitel saját felelősségére történik. Miután megadja adatait, megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket foganatosítunk személyes adatainak védelme érdekében a veszteségek, lopások és jogosulatlan használat, hozzáférés vagy módosítás ellen. Ön is védje erős jelszavakkal adatait.

MILYEN ADATOKAT KEZELÜNK

Szerződő, hirdetést igényló partnerek adatainak kezelése, nyilvántartása

 

 A személyes adatok kezelésének célja: A Társaság szerződés teljesítése jogcímén kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személy adatait

 

 • Milyen személyes adatot kezelünk: az érintett nevét, születési nevét, születési idejét, lakcímét, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját
 • A személyes adatok kezelésének jogalapja: a szerződés teljesítése jogcímén alapul. Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
 • A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.
 • A személyes adatok tárolásának időtartama: Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatokat a Társaság fiók megszűnését követően Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük. Az adatokat a Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Társaság az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a fiók megszűnését követően 8 év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a Társaság és az ügyfél közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban, (pl. megrendelésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek.
 • Érintettek köre: a weboldalról érkező megrendelők

 

Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai

 

A személyes adatok kezelésének célja: Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás.

 • A kezelt személyes adatok köre: név cím, telefonszám, e-mail cím, online azonosító
 • A személyes adatok kezelésének jogalapja: a szerződés teljesítése
 • A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.
 • A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.
 • Érintettek köre: a nem természetes személyű vevők, megrendelők, árajánlatot kérők, üzleti kapcsolati képviselői

 

 Szakmai anyagok, tájékoztatók és üzleti kapcsolattartás szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés a kapcsolati panel alapján

 

 

A honlapon a kapcsolattartás szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.

 

A személyes adatok kezelésének célja: üzleti kapcsolattartás az üzenet jellegében szereplő szolgáltatásai tárgyában, beleértve a nem rendszeres árajánlat, üzleti ajánlatok küldését, nem beleértve a rendszeres hírleveleket.

 

 • A személyes adatok érintettjei: mindazon természetes cégek magánszemély kapcsolattartói akik a honlapon adták hozzájárulásukat.
 • A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, e-mail címe, telefonszáma és amit megad magról
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
 • A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével  kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából,
 • A személyes adatok tárolásának időtartama: az együttműködés fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása törlési kérelméig.

 

Fényképek és videofelvételek kezelése a honlapon

 

 • Adatkezelési cél: Fényképek és céges image és szolgáltatást bemutató videók
 • Kezelt adat: a természetes személyről készült fénykép vagy videófelvétel
 • Jogalap:az érintett hozzájárulása Polgári Törvénykönyv 2:48. §-a rögzíti

Weboldalunkban található vállalati filmek és image filmek estén hozzájárulás megadható volt ráutaló magatartással, illetve szóban, miután tájékoztatva lettek a szereplők a filmforgatás céljáról és hogy a film vagy videófelvétel készül, ami megjelenik a vállalat honlapján és az referenciaként felhasználásra kerül a filmgyártónál (Youtube, Instagram Facebook, honlap)

 • Érintettek köre: azon természetes személyek, alkalmazottak, akik részt vesznek a cég bemutatkozó filmjeiben.
 • Kezelt időtartam: A nyersanyagot, hacsak nem történelmi jelentőségű max. 5 évig őrizzük meg, a filmhez adott hozzájárulás nem vonható vissza utólag, kezelési idő, amíg a honlapon és referenciahelyen megjelentetik

Egyéb képek Jogalapja: megvásárolt Shutterstock jogdíjmentes vagy rendezett jogdíjstátuszú képek

 

Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

 

Oldalunkon jelenleg nem kezelünk hírlevelet, amennyiben ilyen szolgáltatással jelentkezünk, arra jelölőnégyzettel való elfogadással lehet majd feliratkozni.

 • A személyes adatok kezelésének célja: Hírlevél, reklámanyag küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában kapcsolatépítési adatküldés e-mailben
 • Érintettek köre: hírlevélre regisztráló természetes személyek 
 • Cél: Hírlevél, E-D
 • Kezelt adat: név, e-mail cím, mire regisztrált fel, ip-cím, kattintás
 • Jogalap: az érintett hozzájárulása, melyet a honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.
 • Címzettek: Társaság ügyfélszolgálatával, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként  a Társaság IT szolgáltatója tárhelyszolgáltatást végző munkavállalói.
  Időtartam: A regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig). Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát töröli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.

 

Panaszkezelés, kérdések, problémák, kapcsolattartás

 

 • A személyes adatok kezelésének célja:Panaszkezelés, kérdések, problémák, kapcsolattartásAzonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.
 • Érintettek köre:Az adatkezelőnél, mint szolgáltatónál vásárló, árajánlat kérő, minőségi kifogással élő, panaszt tevő, kapcsolattartó valamennyi érintett. 
 • Kezelt adatok: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási név és cím
 • Jogalap: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés c) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.      A személyes adatokat az adatkezelő sales- és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni. Egyéb esetben 2 év vagy amíg a kapcsolattartás szükséges.

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul. A szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése. Ön köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

 

Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

 

A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: .

 • A kezelt adatok a számviteli törvényben meghatározottak: adószám, név, cím, adózási státusz, név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.
 • Az időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.
 • A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

COOKIE-K (Sütik) KEZELÉSE

Látogatói adatkezelés (cooki-ek) a Társaság honlapján

Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően Társaságunk is használ cookie-at a weboldalán.

A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a látogató számítógépére, amikor  az egy webhelyet keres fel. A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását. Cookie-k önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.

Érintettek köre: mindazon természetes személyek, melyek a honlapra látogatnak.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: A Társaság, IT szolgáltatója tárhelyszolgáltatást végző munkavállalói

 

Cooki-k kezelése a honlapon

 

Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról,  illetve az  általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli: IP cím, nyelv, legutóbbi aktivitás, automatikus beléptetés cookie, operációs rendszer, böngészőprogram típusa és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá.

Szolgáltató rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott a Honlapra, és azokat is, amelyeket a Honlapon látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. A Felhasználó személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni.

 

Cookie-k fajtái

 

Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik

Segítik, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során.

Az ilyen típusú sütikhez nem szükséges a Felhasználó hozzájárulása.

 

Használatot elősegítő sütik és a teljesítményt biztosító sütik

Ezek lehetőséget biztosítanak hogy a Társaság megjegyezhesse a felhasználó honlappal kapcsolatos választásait.  A látogató a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során ezen adatkezelést bármikor megtilthatja. Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

Az ilyen típusú sütikhez szükséges a Felhasználó hozzájárulása.

 

Munkamenet (session) sütik

 

Segítik, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt.

 

 • Az adatkezelés jogalapja: általános EU irányelv
 • Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.
 • Időtartam: Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

 

Használatot elősegítő sütik:

 

Ezek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.

 

 • Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása.
 • Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.
 • Adattárolás és idő: Ez az adat a felhasználó gépén van, a weboldal csak hozzáfér és felismer(het)i általa a látogatót.

 

Teljesítményt biztosító sütik:

 

Információkat gyűjtenek a Felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords).

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, reklámajánlatok küldése. Ezen információkat Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel. Szolgáltató kizárólag Felhasználó jelszavának lenyomatát (hash) tárolja, magát a jelszót nem.

 

 • További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:

https://policies.google.com/privacy?gl=de

 • Google Analytics sütik – erről itt tájékozódhat:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 • Google AdWords sütik  – erről itt tájékozódhat:

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

 

Harmadik féltől származó sütik

 

Üzletpolitikánk alapján ezek csak kifejezett hozzájárulás után indulnak el pl. a remarketing cookie-k, így az Ön kérése nélkül remarketing hirdetésekkel nem fogjuk Önt zaklatni.

 

Adatkezelési cél: Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljából használja fel.

Jogalap: Kifejezett hozzájárulás

Leírás: Amennyiben az Adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google Analytics, Google Remarketing, Facebook Remarketing mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat.

Időtartam: Ezen sütik lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli azokat.

 • Google Analytics, Google Remarketing, Facebook Remarketing
 • Az adatkezelés célja: Felhasználói élmény javítása
 • Időtartama: legfeljebb 180 nap
 • Érintettek köre: Google, Facebook
 • A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu

 

Cookie-tájékoztatás és törlés

Az oldalunkra látogatót az oldalba lépése előtt tájékoztatjuk a Cookie-k kezeléséről.

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld.  A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat

 

 

 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

ADATMEGOSZTÁS

Ha személyes adatokat osztunk meg bizonyos harmadik féltől származó partnerekkel, beleértve a marketing- és reklámpartnereinket is, akkor ezek az információk magukban foglalják az Ön nevét, e-mail címét és egyéb információkat, amelyek lehetővé teszik a partnereket:

 

 • segítséget nyújt a termékeink és szolgáltatásaink használatában,
 • kapcsolatba léphet Önnel olyan ajánlatokkal, szolgáltatásokkal vagy termékekkel, amelyek érdeklődhetnek Öntől, és
 • biztosítja az Ön termékeit vagy szolgáltatásait.
 • Ha Ön olyan joghatósággal rendelkezik, ahol az ilyen megosztás megköveteli az Ön engedélyét, csak beleegyezésével tesszük meg.

Felhívjuk figyelmét, hogy ha a helyét elrejtő eszközzel, például egy virtuális magánhálózaton keresztül érkezik szolgáltatásainkhoz, akkor nem kapja meg az engedélykérelmünket, mert nem tudtuk azonosítani, hogy abban a joghatósággal rendelkeznek, ahol engedélye van kívánt.

Továbbá partnereink számára tilos a kapcsolattartói adatok felhasználása a fentiekben felsoroltakon túlmenően a beleegyezése nélkül.

Abban az esetben, ha adatokat gyűjtünk Öntől egy partnerünkkel közösen bemutatott ajánlat kapcsán, tájékoztatjuk Önt arról, hogy ki gyűjt az információkat, és akiknek az adatvédelmi irányelvei érvényesek.

Előfordulhat, hogy gondosan kiválasztott harmadik felekkel szerződést kötünk, hogy segítséget nyújtsanak számunkra a kiszolgálásban (például ügyfélszolgálat, csalás felderítése és elrettentése, vagy a hirdetési eszközökhöz való hozzáférés, valamint információtechnológiai és tárolási szolgáltatások nyújtása) vagy hogy segítsen nekünk saját marketing és reklámtevékenységünkben (beleértve az analitikus információk és a keresőoptimalizálás szolgáltatásait is). Az ilyen harmadik felekkel kötött szerződéseink megtiltják számukra, hogy az Ön személyes adatait bármilyen célból felhasználhassák azon a célon túl, amelyért megosztottak. Ha egy terméket vagy szolgáltatást vásárol egy harmadik féltől az egyik márkán keresztül, személyes adatait átadjuk az ilyen harmadik félnek, hogy teljesíthesse megrendelését.

Nem személyes adatokat osztunk meg bizonyos harmadik felekkel, ideértve a médiát, az ipari megfigyelőket, a marketing- és hirdetési partnereket, az értékesítőket, az ügyfeleket, a potenciális ügyfeleket vagy a partnereket.

TÁJÉKOZTATÁS A JOGAIRÓL

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog (Rendelet 13-14. cikk)
Az érintett hozzáférési joga (Rendelet 15. cikk).
A helyesbítéshez való jog (Rendelet 16. cikk).
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) (Rendelet 17. cikk)
Az adatkezelés korlátozásához való jog. (Rendelet 18. cikk)
A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség  (Rendelet 19. cikk)
Az adathordozhatósághoz való jog (Rendelet 20. cikk)
A tiltakozáshoz való jog (Rendelet 6. cikk (1) e) pontján, vagy f) pontja és a Rendelet 21. cikk)
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást (Rendelet 22. cikk)
Korlátozások 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban (Rendelet 23. cikk)
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről (Rendelet 34. cikk)
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog) (Rendelet 77. cikk)
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (Rendelet 78. cikk)
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (Rendelet 79. cikk)

 

Tájékoztatáshoz való jog

 

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt, és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

Hozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

Adatok helyesbítésének joga: Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. A felhasználói profilban, illetve a vásárlás esetén egyes elmentett adatok esetében a regisztráltak maguk is el tudják végezni azonnal a szükséges módosításokat.

 

Törléshez való jog: Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az adatkezelés korlátozásához és visszavonásához való jog : Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozhatósághoz való jog : Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

Tiltakozás joga : Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén: Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, jogosult vagy arra, hogy bármikor tiltakozz a rád vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha tiltakozol a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:  Jogosult vagy arra, hogy ne terjedjen ki rád az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rád nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintene.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Te és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely a Te jogaidnak és szabadságainak, valamint jogos érdekeidnek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy hozzájárult

 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog:

 1. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.
 2. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni. (Rendelet 77. cikk)

 

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
 2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a Rendelet 55. vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
 3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

 

 1. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni. (Rendelet 78. cikk)

 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

 1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, Rendelet 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.
 2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

(Rendelet 79. cikk)

 

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI

 1. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

 

 1. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

 

 1. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

 1. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

 1. Az Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk)  és intézkedést díjmentesen biztosítja.  Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

 1. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

 1. Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK

Bírósági jogérvényesítés

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

Kártérítés és sérelem díj

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Jogorvoslati lehetőségek

 

Adatvédelmi elérhetőség: ha adataival kapcsolatban a jogait szeretné érvényesíteni, írjon az iroda@acrylworld.hu email címen, és kezeljük kérését.

 

Jogában áll kártérítési pert indítani az adatkezelő ellen, valamint joga van panaszt benyújtani a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a személyes adatai kezelése a vonatkozó jogszabályokba ütközik.

 

Az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Jogainak megsértése esetén Ön bírósághoz is fordulhat. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az adatkezelési tájékoztató teljes változata, valamint az Infotv. 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.

 

Adatkezelési tájékoztató módosítása

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

 

Vonatkozó jogszabályok

 

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)

 

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

2008.évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a) 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a) 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)

a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

 

 1. május 20.

Munkáltatói adatkezelési szabályzat és tájékoztató